LIA Autumn Group Show | Spinnerei Gallery Tour 2018

LIA Autumn Group Show “Rich Harvest”
on the occasion of the Spinnerei Autumn Gallery Tour on 8 & 9 September 2018